Privacy Statement

Inleiding

Die Original Maastaler neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@dieoriginalmaastaler.nl.

Wie is Die Original Maastaler?

Die Original Maastaler is een muziekkapel, kantoorhoudende te (6598 AB) Heijen aan de Hoofdstraat 57-B, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40165412. Die Original Maastaler is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Die Original Maastaler de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Die Original Maastaler jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Die Original Maastaler persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Die Original Maastaler voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Die Original Maastaler worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Die Original Maastaler heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Foto en video opnamen tijdens onze optredens

Tijdens onze optredens maken wij video en foto’s. Mocht je foto’s of video’s tegenkomen waar je op staat en je bent het er niet mee eens, neem dan contact met ons op. Op onze voorste rijen heeft u de meeste kans dat er foto’s of video’s gemaakt worden.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Die Original Maastaler over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Die Original Maastaler. Je kunt verzoeken dat Die Original Maastaler je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Die Original Maastaler te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Die Original Maastaler of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Die Original Maastaler te verkrijgen. Die Original Maastaler zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Geautomatiseerde verwerking

In alle gevallen waarin er volledig op basis van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens een besluit over jou genomen wordt, heb je het recht ons te vragen om dat besluit door een persoon te laten heroverwegen. Je mag ons altijd jouw standpunt over dat besluit laten weten, of ons laten weten dat je het niet eens bent met onze beslissing.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Die Original Maastaler je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Die Original Maastaler

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@dieoriginalmaastaler.nl. Die Original Maastaler zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Die Original Maastaler een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Die Original Maastaler je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers (hiermee hebben wij verwerkersovereenkomsten)
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Die Original Maastaler

Het kan zijn dat Die Original Maastaler verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan Die Original Maastaler gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Die Original Maastaler gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Die Original Maastaler aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Die Original Maastaler kan gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van jouw gegevens, wanneer je ons daarvoor toestemming hebt gegeven. In alle gevallen van geautomatiseerde besluitvorming heb je de rechten zoals opgenomen in de paragraaf “Wat zijn jouw rechten”.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Die Original Maastaler ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Die Original Maastaler worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Die Original Maastaler worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Die Original Maastaler je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@dieoriginalmaastaler.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Die Original Maastaler jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@dieoriginalmaastaler.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.